360fans138800964 发表于 2022-8-8 16:25

360浏览器企业版怎么切换到个人版?

用的360浏览器自动升级到企业版了,用得不习惯,皮肤也不能换怎么才能切换回来?

jiang_in 发表于 2022-8-9 10:23

我反馈给产品经理看下

jiang_in 发表于 2022-8-15 17:06

https://down.360safe.com/se/360se13.1.6140.0.exe用这个版本
页: [1]
查看完整版本: 360浏览器企业版怎么切换到个人版?