dingdone666 发表于 2017-10-30 14:00

使用命令行加固,控制台提示信息不完善

java -jar ../../jiagu.jar -jiagu ../../../app-release-unsigned.apk ../ -autosign

################################################
#                                              #
#      ## #   #    ## ### ### #####      #
#       # # #   #   # ### # # ##         #
#       ### #   #   ##### # ##   #         #
#       # # ### ### # ##### # # ###      #
#                                              #
# Obfuscation by Allatori Obfuscator v5.6 DEMO #
#                                              #
#                                              #
################################################

/Users/json/Downloads/360jiagubao_mac/jiagu/java/bin/../..
login success
error:检测到您的信息不完善,请先通过UI界面或WEB页面完善您的账号信息
具体需要完善哪些账号信息呢?


加固保客服002 发表于 2017-11-1 17:15

请您登陆加固保官网查看自己的账号信息,按照提示补充完成
页: [1]
查看完整版本: 使用命令行加固,控制台提示信息不完善