ruibang168 发表于 2017-8-9 17:52

360加固后打开软件在小米手机上报错

360加固后打开软件在小米手机上报错,怎么处理???

ruibang168 发表于 2017-8-9 18:02

Build fingerprint: 'Xiaomi/cancro_wc_lte/cancro:6.0.1/MMB29M/V8.5.2.0.MXDCNED:user/release-keys'
Revision: '0'
ABI: 'arm'
pid: 8872, tid: 9546, name: Thread-702>>> com.mosheng <<<
signal 11 (SIGSEGV), code 2 (SEGV_ACCERR), fault addr 0x2d303030
    r0 2d303030r1 00000000r2 00000008r3 9f294940
    r4 2d303030r5 a9cb7600r6 00000000r7 a09af2a8
    r8 97ca9000r9 00000000sl 9f259573fp 975bd640
    ip 9f292dd0sp a09af220lr 9f1f6b34pc b6d3bf62cpsr 800e0030

backtrace:
    #00 pc 0003ff62/system/lib/libc.so (pthread_mutex_lock+3)
    #01 pc 000d1b30/data/app/com.mosheng-1/lib/arm/libsua.so (pj_mutex_lock+100)

ruibang168 发表于 2017-8-9 18:03

这是我软件的报错信息

ruibang168 发表于 2017-8-9 18:03

本帖最后由 ruibang168 于 2017-8-9 18:07 编辑

我的软件在没有加固前是运行正常的

加固数据 发表于 2017-8-9 19:02

Hi,看到您在QQ群也提问了,直接小窗您啦!
页: [1]
查看完整版本: 360加固后打开软件在小米手机上报错