hengsan3 发表于 2023-8-18 17:30

Uos 360浏览器,进入邮箱卡顿,甚至未响应

Uos 360浏览器,进入邮箱卡顿,甚至未响应,尤其是打开邮件的时候,十分卡
如:QQ邮箱、新浪邮箱等

360fans_ggCMqv 发表于 2023-8-20 10:15

您好,您这边使用的操作系统的版本、浏览器的版本、CPU的类型都是什么。大概率和环境有关,方便的话可以加入QQ群:656410310,可以和我们技术支持人员反馈一下。

hengsan3 发表于 2023-8-21 09:49

      #####         joywetech-hs@joywetech-hs         #######          -------------------------         ##O#O##          OS: UnionTech OS Desktop 20 Home x86_64         #######          Host: 20JNS19C00 ThinkPad T470 W10DG       ###########      Kernel: 5.10.0-amd64-desktop      #############       Uptime: 4 days, 1 hour, 12 mins   ###############      Packages: 2021 (dpkg)   ################   Shell: bash 5.0.3    #################   Resolution: 1920x1080#####################   DE: Deepin#####################   WM: KWin    #################   Theme: deepin                         Icons: Default                         Terminal: deepin-terminal                        CPU: Intel i5-6300U (4) @ 3.000GHz                        GPU: Intel Skylake GT2                         Memory: 6005MiB / 15894MiB
页: [1]
查看完整版本: Uos 360浏览器,进入邮箱卡顿,甚至未响应