360fans_uid30296414 发表于 2020-11-24 08:34

国产浏览器新版平滑滚动有点问题

本帖最后由 小雷锋2015 于 2020-11-24 12:58 编辑

如题,我滑动鼠标滚轮的时候,页面滑动非常卡,有的时候右侧滚动条动,而页面要么一动不动,要么就是等一段时间才动,特别是对于图多内容多的网页
视频已上传到网盘https://quqi.gblhgk.com/s/1523362/udAifhUPY71a2c3Y
版本是最新的10.4.1001.46
还有,拖动滚动条干脆无法移动

360fans_uid30296414 发表于 2020-11-24 08:38

此前版本无此问题,官方chromium86也没有这个问题

360fans_uid30296414 发表于 2020-11-24 08:59

系统信息:
         _,met$$$$$gg.         root@localhost
      ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.      OS: Debian 10 buster
    ,g$$P""       """Y$$.".      Kernel: aarch64 Linux 4.14.117-perf-gcb7facd
   ,$$P'            `$$$.      Uptime:
',$$P       ,ggs.   `$$b:    Packages: 2307
`d$$'   ,$P"'   .    $$$   Shell: bash
   $$P      d$'   ,    $$P   Resolution: 2260x1080
   $$:      $$.   -    ,d$$'   DE: XFCE
   $$\;      Y$b._   _,d$P'      WM: Xfwm4
   Y$$.    `.`"Y$$$$P"'          WM Theme: Windows-10
   `$$b      "-.__               GTK Theme: Xfce-redmondxp
    `Y$$                         Icon Theme: Windows-10-Icons
   `Y$$.                     Font: Microsoft YaHei UI 12
       `$$b.                     CPU: 8x Qualcomm Technologies, Inc SM6150
         `Y$$b.                  GPU:
            `"Y$b._            RAM: 3728MiB / 5622MiB

紫夜ミ月 发表于 2020-11-27 14:38

楼主您好,此问题已知,预计在下个版本修复,可以随时关注下官网更新动态哈https://browser.360.cn/se/linux/index.html

360fans1498866002 发表于 2020-11-29 10:30

我这里也是,滚动有问题,如果卸载新版重装旧版,那么网络速度会变得很慢

梦月绯天 发表于 2020-12-7 14:53

https://browser.360.cn/se/linux/index.html
最新版本已经修复该问题,请安装新版本使用。
页: [1]
查看完整版本: 国产浏览器新版平滑滚动有点问题