Mir姚 发表于 2019-10-5 17:12

这事您怎么看!!!!

这事您怎么看!

断情戒爱i 发表于 2019-10-6 08:20

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

Mir姚 发表于 2019-10-6 16:45

玩王者荣耀有导致手机重启了!!!!我又不想麻烦退到113版本.买这手机一千七百多买的,不可能两年没到,就换吧!才满一年

Mir姚 发表于 2019-10-6 16:45

真的是咬牙切齿痛恨!!!!!!

望不到尽头 发表于 2019-10-8 23:58

😄😄😄

360fans2518048670 发表于 2019-10-29 12:24

还不到一年N7 lite就没有更新了,奸商360!

wh6909 发表于 2019-10-29 16:29

该骂啊!不骂不行了,手机业务不做了也不该丢下不管啊!系统不好好维护也一声不吭的
页: [1]
查看完整版本: 这事您怎么看!!!!