360fans_x6dESO 发表于 2019-1-16 16:13

大家谁知道这个VB6题目为啥一个结果为6,一个结果为8?

大家谁知道这个题目为啥一个结果为6,一个结果为8?
Private Sub Command1_Click()
    Dim b%
    b = 2
    b = b + f(b)
    Print b   '打印结果6
End Sub

Private Sub Command2_Click()
    Dim b%
    b = 2
    Print b + f(b) '打印结果8
End Sub

Function f%(x%)
    x = x + 2
    f = x
End Function
页: [1]
查看完整版本: 大家谁知道这个VB6题目为啥一个结果为6,一个结果为8?